Általános szerződési feltételek

Home / Általános szerződési feltételek

Pilkington AGR Hungary Autóüveg Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(1239 Budapest, Ócsai út 4.)

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Fogalmak

Az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a szerződésben használt szavakat, kifejezéseket az alábbi bekezdések fogalom meghatározásai szerint kell értelmezni.

 • Ügyfél: a személygépjárműüveg javítása tárgyában szerződést kötő fél, a járműüveg javítása tekintetébeni jármű üzembentartójának, vagy tulajdonosának minősülő természetes személy, vagy jogi személy.
 • Szerződés: Pilkington AGR Hungary Autóüveg Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az ügyfél között létrejövő szerződés, melynek tartalma szerint a Pilkington AGR Hungary Autóüveg Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság meghatározott termék, és/vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, míg ügyfél díj fizetésére köteles.
 • Beszállító: Pilkington AGR Hungary Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaság, mely gazdasági társaság a Pilkington AGR Hungary Kft. által ügyfélnek nyújtott szolgáltatáshoz biztosít tárgyi eszközöket.
 • Felek: a Pilkington AGR Hungary Kft. és az ügyfél együttesen
 • Biztosító: biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet.
 • Önrész: biztosítási jogviszony tekintetében az önrész a kár összegének azon része, melyet a biztosított magára vállal.
 • Számla: szerződésszerű teljesítésről kiállított okirat.

1.2. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF 2023. március 20. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad.

A Felek szerződéses viszonyára mindig a Szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazon Szerződésre, amelyet az Ügyfél a Pilkington AGR Hungary Autóüveg Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt. A Szerződés és az ÁSZF együttesen érvényesek, a Felek közötti szerződéses jogviszonyra e két szerződés rendelkezéseit együttesen kell alkalmazni.

1.3. Az ÁSZF alkalmazása

Jelen ÁSZF rendelkezései általános jelleggel, teljes körűen és kötelezően alkalmazandók a Pilkington AGR Hungary Kft. minden, ügyféllel megkötésre kerülő szerződéses jogviszonyában, kivéve azon feltételeket, amelyek vonatkozásában a Szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik.

Amennyiben a Szerződés és az ÁSZF szövege egymásnak ellentmond, abban az esetben a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

1.4. Alkalmazandó jog, joghatóság, hatáskör, illetékesség

A Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó.

Az ÁSZF–fel kapcsolatban és mindazokban a kérdésekben, amelyekről a jelen ÁSZF, és/vagy a Szerződés nem rendelkezik, a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

2. A Szerződés Tárgya, Tartalma

2.1. A Pilkington AGR Hungary Kft. és az ügyfél közötti szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.

2.2. Az ügyfél által benyújtott – szerződéskötési ajánlatnak minősülő – megrendelést, az ügyfél személyesen vagy elektronikus úton közli a Pilkington AGR Hungary Kft.-vel, melyre tekintettel a Pilkington AGR Hungary Kft. az ügyfél megrendelésének megérkezését visszaigazolja.

Az ügyfél személyesen, vagy elektronikus úton közölt szerződéskötési ajánlata az ügyfél szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező jognyilatkozatnak minősül, amelyhez az ügyfél kötve marad, amíg a Pilkington AGR Hungary Kft. a megkötendő szerződés végleges feltételeit -kiemelve a díjat- tartalmazó válaszát az ügyféllel közli.

A Pilkington AGR Hungary Kft. vállalja, hogy az ügyfél által benyújtott – szerződéskötési ajánlatnak minősülő – megrendelés napjától számított 30 napon belül, a megkötendő szerződés végleges feltételeit közli az ügyféllel.

2.3. A Pilkington AGR Hungary Kft. a 2.2. pontban részletezett megkötendő szerződés végleges feltételeit tartalmazó válaszát elektronikus úton közli az ügyféllel.

A Pilkington AGR Hungary Kft. a 2.2. pontban részletezett megkötendő szerződés végleges feltételeit tartalmazó válaszában foglalt ajánlatát a közléstől számított 15 napig tartja fenn.

2.4. A felek közötti szerződés, a Pilkington AGR Hungary Kft. által meghatározott megkötendő szerződés végleges feltételeinek ügyfél általi elfogadásával jön létre.

Ügyfél általi elfogadó jognyilatkozatnak minősül:

 • Ügyfél Pilkington AGR Hungary Kft. által meghatározott végleges szerződéses feltételek szóbeli elfogadása
 • Ügyfél Pilkington AGR Hungary Kft. által meghatározott végleges szerződéses feltételek írásbeli elfogadása
 • Ügyfél Pilkington AGR Hungary Kft. által meghatározott végleges szerződéses feltételek ráutaló magatartással történő elfogadása

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a végleges szerződés megkötésének helyét a Pilkington AGR Hungary Kft. mindenkori székhelyében állapítják meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés teljesítésének a helye Pilkington AGR Hungary Kft. mindenkori székhelye, telephelye, valamint fióktelepe.

2.5. A Pilkington AGR Hungary Kft. az ügyfél általi megrendelés lemondását csupán addig az időpontig fogad el, amíg a Pilkington AGR Hungary Kft. beszállító szerződéses partnere bárminemű jogkövetkezmény nélkül elfogadja az ügyfél általi lemondást.

Amennyiben a Pilkington AGR Hungary Kft. beszállító szerződéses partnere a tárgyi megrendelés lemondásából fakadóan bárminemű igénnyel lép fel a Pilkington AGR Hungary Kft.-vel szemben, abban az esetben a Pilkington AGR Hungary Kft. jogosult a beszállító igényét áthárítani az ügyfélre.

Ügyfél kifejezetten vállalja, hogy

 • amennyiben a megrendelésének lemondását a beszállító nem fogadja el, ekként a megrendelt árut leszállítja Pilkington AGR Hungary Kft.-nek, abban az esetben ügyfél köteles a leszállított áru ellenértékét megfizetni
 • amennyiben az ügyfél felróható magatartásának köszönhetően a Pilkington AGR Hungary Kft. nem tudja elvégezni a tárgyi munkálatokat, a beszállítótól megrendelt termékek árát abban az esetben is köteles megfizetni az ügyfél a Pilkington AGR Hungary Kft. számára

2.6. A szerződés teljesítése során, a Pilkington AGR Hungary Kft. által közölt teljesítési időpontok tájékoztató jellegűek, a Pilkington AGR Hungary Kft. által közölt teljesítési időpont elmulasztásából fakadóan ügyfél nem léphet fel semmiféle követeléssel, vagy kártérítési igénnyel.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pilkington AGR Hungary Kft. általi teljesítés függvénye, hogy az adott Szerződés teljesítéséhez szükséges termék a rendelkezésére álljon, mely függ a Pilkington AGR Hungary Kft. raktárkészletétől, valamint a Pilkington AGR Hungary Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló beszállító által az adott termék leszállításának időtartamától.

3. Díjazás

3.1. A Pilkington AGR Hungary Kft.-vel megkötendő szerződések tekintetében a Pilkington AGR Hungary Kft.-t megillető díjat a Pilkington AGR Hungary Kft. a 2.2. pontban részletezett megkötendő szerződés végleges feltételeit tartalmazó válasza tartalmazza.

3.2. A Pilkington AGR Hungary Kft. jogosult a jelen ÁSZF 3.1. pontban ismertetett, ügyfél által elfogadott díjat egyoldalúan emelni, abban az esetben, amennyiben a szerződéskötést követően költségnövekedés lépett fel.

4. Fizetési feltételek

4.1. A Pilkington AGR Hungary Kft. a szerződésszerű teljesítés tényéről számlát állít ki az alábbiak szerint:

 • Készpénzben történő teljesítés esetén, a Pilkington AGR Hungary Kft. a számlát a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg állítja ki
 • Amennyiben a szolgáltatás kiegyenlítése biztosítói kárrendezés keretében történik, abban az esetben a Pilkington AGR Hungary Kft. a számlát a kárrendezés lezárultát követően állítja ki

4.2. Amennyiben az ügyfélnek bárminemű kifogása van a kiállított számla tekintetében, a kifogását írásban 5 munkanapon belül köteles közölni a Pilkington AGR Hungary Kft.-vel. Amennyiben a Pilkington AGR Hungary Kft. az ügyfél általi kifogást megalapozottnak tartja, abban az esetben helyesbítő számlát állít ki.

A kifogás amennyiben nem a számlában szereplő fizetési kötelezettség összegét érinti, abban az esetben ügyfél nem jogosult ellenszolgáltatásának visszatartására.

4.3. Amennyiben a Pilkington AGR Hungary Kft. a számlát a szolgáltatás teljesítésével nem egyidejűleg állítja ki, abban az esetben a számlát elektronikusan közli az ügyféllel.

4.4. Pilkington AGR Hungary Kft. jogosult dönteni abban a tekintetben, hogy mely ügyfélnek biztosítja a lehetőséget átutalás útján a halasztott fizetésre.

4.5. Amennyiben az ügyfél, vagy a gépjármű tulajdonosaként bejegyzett személy Általános Forgalmi Adó (ÁFA) körébe tartozik, abban az esetben a Pilkington AGR Hungary Kft. által kiállított számla ÁFA tartalmát, a Pilkington AGR Hungary Kft. általi munka elvégzésekor köteles az ügyfél megfizetni.

4.6. Amennyiben az ügyfél a fizetési kötelezettségének a számlában található fizetési határidőben nem tesz eleget, abban az esetben a Pilkington AGR Hungary Kft. a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő késedelmi kamatot számít fel, a Ptk. vállalkozó kamatfizetési kötelezettség mértékére vonatkozó eltérő rendelkezéseire figyelemmel.

5. Biztosítási Ügyintézés Tekintetébeni Egyedi Rendelkezések

5.1. Ha az ügyfél által megrendelt termék vagy szolgáltatás egy biztosítási esemény bekövetkezésével áll összefüggésben, abban az esetben a tárgyi szerződés megkötésével az Ügyfél megbízást ad a Pilkington AGR Hungary Kft. részére, hogy a Pilkington AGR Hungary Kft. a biztosítási eseménnyel (káreseménnyel) kapcsolatban az ügyfél biztosítójánál
a kárrendezés érdekében az ügyfél nevében teljes jogkörben eljárjon. A megbízás kiterjed az ügyfél képviseletére a kárfelvétel és a kárrendezés során.

Ügyfél a szerződés megkötésével meghatalmazza a a Pilkington AGR Hungary Kft.-t hogy a tárgyi gépjármű-üvegkár tekintetében a kárrendezés során az ügyfél nevében és érdekében jognyilatkozatokat tegyen.

5.2. Ügyfél hozzájárul, hogy a biztosító a biztosítási eseménnyel és a gépjármű helyreállításával kapcsolatos minden szolgáltatását a Pilkington AGR Hungary Kft. részére teljesítse, és meghatalmazza a Pilkington AGR Hungary Kft..-t, hogy a biztosító által teljesítendő szolgáltatás összegét az ügyfél nevében és képviseletében átvegye.

5.3. A szerződés megkötésével az ügyfél hozzájárul, hogy:

 • amennyiben a gépjárművön banki finanszírozás van és a gépjárművet zálogjog vagy elidegenítési tilalom terheli, akkor a Pilkington AGR Hungary Kft. a törzskönyvben meghatározott banknál, mint finanszírozó pénzintézetnél a kifizetési engedély ügyintézésében helyette és a nevében, teljes jogkörben eljárjon. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a Pilkington AGR Hungary Kft. irányába felmenti a bankot minden, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 160. § (1) bekezdése szerinti banktitoknak minősülő adat tekintetében a banktitok megtartására vonatkozó kötelezettsége alól.
 • felmenti a biztosítót a kárrendezéshez szükséges minden, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4.§ (1) bekezdés 12. pontja szerinti biztosítási titoknak minősülő adat tekintetében a biztosítási titok megtartására vonatkozó kötelezettsége alól.

5.4. Az ügyfél kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a bank bármely okból megtagadja a kifizetési engedély kiadását, vagy a biztosító bármely okból részben, vagy egészben megtagadja a javítási munka megtérítését. vagy a tárgyi munkálatok bármely más okból nem kerül megtérítésre a Pilkington AGR Hungary Kft.-nek, abban az esetben az elvégzett munka szerződésben meghatározott ellenértékét – vagy ennek hiányában az AUDATEX/EUROTAX/DAT vagy más szolgáltató általi kalkuláció szerinti ellenértékét – kiegyenlíti a Pilkington AGR Hungary Kft. részére a Pilkington AGR Hungary Kft. erről szóló felszólításának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül. Az ügyfél e fizetési teljesítésébe nem jogosult beszámítani semmilyen, akár a Pilkington AGR Hungary Kft.-vel, akár a bankkal (finanszírozó pénzintézet), akár a biztosítóval szemben fennálló követelését, és nem hozhat fel semmilyen kifogást, mely a fenti jogviszonyok alapján a fizetés megtagadásának alapjául szolgálhatna.

5.5. A Pilkington AGR Hungary Kft.-t köti a biztosító általi kárfelmérés eredménye. Amennyiben az ügyfélnek ebben a tekintetben kifogása merül fel, abban az esetben a kifogásával közvetlenül a biztosító felé köteles jelezni.

Ügyfél vállalja, hogy a biztosító tekintetében felmerülő kifogásai nem érintik a Pilkington AGR Hungary Kft. tekintetében fennálló fizetési kötelezettségét. A fizetési kötelezettséggel szemben az Ügyfél semmilyen jogcímen nem élhet beszámítással.

5.6. Ügyfél kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a biztosító a szolgáltatása összegét az ügyfélnek közvetlenül teljesíti, abban az esetben az ekként szolgáltatott összeget az ügyfél köteles 5 munkanapon belül megfizetni a Pilkington AGR Hungary Kft.-nek a szolgáltatása ellenértékeként.

5.7. Amennyiben a bank, vagy a biztosító a Pilkington AGR Hungary Kft. ügyfél tekintetébeni képviseleti jogát megkérdőjelezi, abban az esetben a Pilkington AGR Hungary Kft. megkeresésére ügyfél köteles külön írásbeli meghatalmazásban meghatalmazni a Pilkington AGR Hungary Kft.-t az ügyintézés során.

A Pilkington AGR Hungary Kft. nem tartozik semmilyen felelősséggel az ügyféllel szemben az ügyfélt ért, abból származó károkért, hogy az ügyfél a szükséges meghatalmazás(oka)t nem bocsátja rendelkezésre.

5.8. Amennyiben a biztosító az ügyfél teljes körű gépjármű biztosítása tekintetében előfordulhat hogy a kár első részének („önrész”) megfelelő összeget a biztosítás ellenére az ügyfélnek kell megfizetnie.

Az önrész mértékét a biztosítási kötvény határozza meg.

Ügyfél kifejezetten kötelezettséget vállal a jelen pontban ismertetett önrész megfizetésére.

6. Csoportos biztosítás

6.1. Pilkington AGR Hungary Kft. jogosult balesetbiztosítást, vagy más jellegű biztosítást kötni az ügyfél, vagy a szerződés szempontjából releváns személygépjárműhöz köthető más személy javára (csoportos biztosítás).

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pilkington AGR Hungary Kft.-vel megkötött szerződés nem eredményezi a csoportos biztosításra való jogosultságot.

A Pilkington AGR Hungary Kft. kizárólagosan jogosult dönteni a csoportos biztosítási jogviszony létrehozásáról, valamint a jogviszony tartalmáról, feltételeiről.

6.2. Amennyiben a Pilkington AGR Hungary Kft. csoportos biztosítást kötött a 6.1. pontban foglaltak szerint, abban az esetben valamely biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító meghatározott szolgáltatást teljesít a biztosított (pl. a gépjárművet vezető személy) vagy más kedvezményezett részére.

6.3. A Pilkington AGR Hungary Kft. a csoportos biztosítás tekintetében a jogviszony során felmerülő igények érvényesítése érdekében sem a biztosító, sem biztosított érdekében nem működik közre.

Amennyiben a biztosított, vagy a kedvezményezett biztosítási igénnyel kíván fellépni, abban az esetben biztosított, vagy kedvezményezett köteles maga eljárni az ügyintézés érdekében.

7. Jótállás, szavatosság

7.1. A Pilkington AGR Hungary Kft. által értékesített termékekre és az általa nyújtott szolgáltatásokra a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossági szabályok, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, valamint a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

7.2. Amennyiben az ügyfél jótállási, vagy szavatossági igénnyel kíván fellépni a Pilkington AGR Hungary Kft.-vel szemben, abban az esetben ügyfél jótállási, vagy szavatossági igényét a Pilkington AGR Hungary Kft. székhelyén vagy telephelyén, vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizben tudja érvényesíteni.

8. Vegyes Rendelkezések

8.1. A Pilkington AGR Hungary Kft. által gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételeket a Pilkington AGR Hungary Kft. honlapján (https://pilkington.hu/kapcsolat/adatvedelem) található adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

8.2. Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Pilkington AGR Hungary Kft. elektronikusan a https://pilkington.hu/ weboldalon folyamatosan elérhetővé teszi.

8.3. Amennyiben a felek között jogvita alakulna ki a felek között létrejött szerződéses jogviszony tekintetében, abban az esetben a felek a Pilkington AGR Hungary Kft. mindenkori székhelye szerinti bíróság (jelenleg: Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság) kizárólagos illetékességét kötik ki.

8.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az AUTÓÜVEG CENTRUM PILKINGTON márkanév, és logó bejegyzett védjegyoltalom alatt állnak, melynek kizárólagos jogosultja a Pilkington AGR Hungary Kft.

8.5. A jelen szerződéses feltételekre a magyar jogszabályok előírásai vonatkoznak, a felek közötti jogviszony tekintetében joghatósággal a magyar bíróságok és a Magyarország területére kiterjedően illetékes egyéb hatóságok bírnak. A felek közötti bármilyen eljárás nyelve a magyar.

9. Záró Rendelkezések

9.1. Ügyfél a szerződés megkötésével kijelenti és elismeri, hogy a fenti általános szerződési feltételeket teljes terjedelemben megismerte, azokkal teljes mértékben egyetért, azokat elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9.2. A Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Szerződés és az ÁSZF elfogadásához szükséges jog- és cselekvőképességgel. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben e feltételekben változás áll be, azt három munkanapon belül a másik fél tudomására hozza.

9.3. Ha az ÁSZF bármely része jogi vagy szakmai szempontból érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy ilyenné válik, ez nem érinti az ÁSZF többi részének érvényességét. Ebben az esetben a Felek kötelesek az ÁSZF módosítással az érvénytelen rendelkezések helyett az eredeti szerződéses akaratukkal és az ÁSZF többi részében foglaltakkal összhangban levő érvényes rendelkezéseket elfogadni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Szerződés végrehajtása során értelmezési, szabályozási hézagra derül fény.

9.4. A Felek a vitás jogi és szakmai kérdéseket elsősorban békés úton rendezik.